sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Toelatingseisen

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor de VIV zijn bedoeld om kwaliteit en professionaliteit te waarborgen. Als beroepsvereniging profileren wij ons door kwaliteit en professionaliteit. Dit wordt geleverd door een gedreven groep therapeuten, die op HBO-niveau zijn opgeleid en de VIV-missie onderschrijven. De VIV draagt als integraal speler zo bij aan vitaliteit, gezondheid en kwaliteit van leven in onze maatschappij. In de toelatingsgesprekken met kandidaat-leden besteden we daarom veel aandacht aan een professionele en integrale instelling van de kandidaat.

In het kort dien je te voldoen aan de ons gestelde:
– Opleidingseisen (door ons erkende complementaire opleiding, HBO niveau met minimaal 160 contacturen)
– Praktijkervaring
Website eisen
Beroepscode, Praktijkcode & Profiel VIV lid (of hieraan te willen voldoen, direct vanaf toetreding)

Opleidingseisen

Er kan een VIV-lidmaatschap aangevraagd worden indien er minimaal 1 door VIV erkende beroepsopleiding* op HBO-niveau (in de complementaire zorg) van minimaal 160 contacturen is gevolgd en deze opleiding is afgesloten met een diploma.

>> Let op: hiermee wordt niet een MBK/ PSBK opleiding bedoeld, maar een vakgerichte/ therapeutische/ complementaire opleiding.) Van het toekomstig lid wordt verwacht dat reeds enige ervaring is opgedaan in het complementaire werkveld. Op de pagina Toelatingsprocedure is het aanvraagformulier alsmede alle informatie rondom het lidmaatschap te vinden.

Hier vind je een lijst van de opleidingen die in het verleden een accreditatie hebben verkregen van de VIV. Sinds april 2016 accrediteert de VIV niet meer zelf, maar nemen we accreditaties één op één over van de SNRO.

NB. Leden die vergoed willen worden door zorgverzekeraars dienen minimaal over een MBK / PSBK diploma te beschikken. Dit is géén eis voor het VIV lidmaatschap, enkel voor het in aanmerking komen voor vergoedingen van zorgverzekeraars.
Beschik je over de vereiste medische of psycho-sociale basiskennis omdat je een reguliere HBO of WO opleiding hebt gevolgd aan een hogeschool of universiteit? Check dan hier of je in aanmerking komt voor vrijstelling van MBK /PSBK.

Profiel VIV-lid

VIV-leden beoefenen op vakbekwame wijze het beroep van integraal complementair therapeut. Zij hebben een eigen praktijk, berekenen marktconforme tarieven, werken in een representatieve praktijkruimte en voeren een praktijk- en cliëntenadministratie. Zij hebben beroepsgerelateerde ervaring en een professionele houding, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Zij hebben gedegen opleidingen genoten op HBO-niveau, waaronder door de VIV-geaccrediteerde of erkende opleidingen.

VIV-leden zijn verplicht zich permanent te laten nascholen en volgen aanvullende opleidingen op hun vakgebied. Zij zijn gehouden aan de VIV-ethische- en praktijkcodes, werken met een informed consent en zijn gecommiteerd aan de statuten en reglementen, zoals het klacht- en tuchtreglement.

VIV-leden hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Hier kun je het profiel van een VIV-lid vinden.
Lees het door en kijk of je jezelf hierin herkent. Een VIV-lid is gehouden aan de beroepscode en de praktijkcode. Lees ook deze goed door om te zien of jij je hierin ook kan vinden.

Toelatingsvisitatie
Heb je de procedure en voorwaarden doorgenomen dan kun je het aanmeldformulier voor lidmaatschap aanvragen en de toelatingsprocedure starten. Na betaling van de aanmeldkosten word er een dossier aangemaakt dat wij met je delen. We nodigen je dan uit dit dossier compleet te maken. De voorzitter van de toelatingscommissie beoordeeld jouw dossier. Bij een positieve beoordeling wordt je tot de VIV toegelaten voor de periode van 1 jaar. In dat jaar zal de toelatingscommissie in een toelatingsvisitatie definitief jouw lidmaatschapsaanvraag beoordelen.

Het is aan het lid voor bepaalde tijd om de commissieleden in die toelatingsvisitatie te overtuigen dat er holistisch en integraal gewerkt wordt, dat basale therapeutische kennis  (tegen/overdracht, contra-indicatie, gespreksvoering, attitude e.d.) aanwezig is,  en dat de door jou gevolgde opleiding voldoet aan de opleidingseisen. Aan de hand van de indruk die is opgedaan tijdens de toelatingsvisitatie  geeft de toelatingscommissie advies aan het bestuur omtrent de toelating. Belangrijke criteria hierbij zijn:
– voldoen aan de kwalificaties van het Profiel VIV-Lid, inclusief een website
– complementaire werkervaring en/of client-contacturen
(wanneer er nog geen betaalde client contacturen zijn opgedaan, kan men in plaats hiervan door een begeleider ondertekende evaluatieformulieren hiervan overlegd worden ter compensatie).

Let wel: de beroepsopleiding(en), waarmee je je wilt aanmelden, dient te voldoen aan onze normen, zoals een urencriterium per opleiding van 160 uur, opleiding afgesloten met een examen, behaald certificaat is SNRO geaccrediteerd en staat garant voor HBO-niveau.

Lees hier verder over de toelatingsprocedure.

Geen door VIV of SNRO geaccrediteerde opleiding wel een gesprek?

Heb je geen enkele door de VIV erkende of SNRO geaccrediteerde opleiding gevolgd en denk je met je achtergrond en opleidingen (reguliere én complementaire samen) bij de VIV te horen, ook dan is het mogelijk om voor het lidmaatschap in aanmerking te komen. In de periode tot de toelatingsvisitatie (maximaal 1 jaar) dient dan duidelijk te worden dat je over de benodigde opleiding(en), competenties en mogelijkheden beschikt om lid van de VIV te kunnen worden en aan de voorwaarden (en verantwoordelijkheden) die daarbij horen kunt voldoen.

Criterium is hierbij:
– Complementair geschoold, HBO-niveau met minimaal 160 contacturen
– voldoen aan alle andere kwalificaties van het Profiel VIV-Lid, inclusief een website
– complementaire werkervaring en/of client-contacturen
(wanneer er nog geen betaalde cliënt contacturen zijn opgedaan, kan men in plaats hiervan door een begeleider ondertekende evaluatieformulieren hiervan overlegd worden ter compensatie).
Tevens zal je tijdens het toelatingsgesprek gevraagd worden aan te tonen hoe je aan de hand van de gevolgde opleidingen en opgedane werkervaring /cliënt-contacturen in het complementaire werkveld aan de criteria van het profiel van een VIV lid voldoet.

Let op: Restitutie van de aanmeldkosten is niet mogelijk, ook niet na een mogelijke afwijzing.

Downloads:
Profiel VIV-Lid
Beroepscode
Praktijkcode
Lijst geaccrediteerde opleidingen
Lijst vrijgestelde opleidingen van MBK – PBSK

* door VIV erkende opleidingen zijn opleidingen die óf door VIV geaccrediteerd zijn of door SNRO geaccrediteerd zijn en op basis van die accreditatie door VIV erkend worden.