Wil je meteen antwoord op jouw vraag?
Wij hebben de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Wanneer kan ik een lidmaatschap aanvragen?

Als je studerende bent aan of bewijs van een afgeronde complementaire beroepsopleiding op HBO niveau met minimaal 160 contacturen kan overleggen.

Zie onze opleidingenlijst  voor de opleidingen die VIV erkent.

Heb je geen door VIV erkende accreditatie voor jouw opleiding gedaan, dan bestaat nog steeds de mogelijkheid om lid te worden. Check dan de opleidingscriteria op de pagina toelating. En denk je vervolgens met jouw opleiding en instelling toch bij de VIV te horen? Dan mag je ook een lidmaatschap aanvragen. Dat kan via de pagina ‘Aanmelden’. 
LET OP: We geven hierover uitsluitsel nádat je je aanmelding ingediend hebt.

Hoe weet ik of mijn opleiding aan de eisen voldoet?

Er kan een VIV lidmaatschap aangevraagd worden indien je minimaal 1 door VIV erkende complementaire beroepsopleiding op HBO-niveau van minimaal 160 contacturen hebt gevolgd en deze opleiding hebt afgesloten met een geaccrediteerd (erkend) diploma.
VIV erkent de accreditaties van opleidingen door SNRO, SKB en velen van KTNO (niet allemaal, dus check dit goed). Waar moet je op letten:

 • Is jouw opleiding geaccrediteerd door SKB, KTNO of SNRO? Zo ja, dan kan erkennen wij jouw opleiding.
 • Voldoet jouw opleiding aan onze eis van minimaal 160 contacturen? Dan voldoe je met jouw opleiding aan onze eisen en zien wij jouw aanmelding graag tegemoet.

Wil je vergoed worden door zorgverzekeraars?
Dan dien je bovendien over een door CPION of SNRO geaccrediteerd MBK/PsBK te beschikken, die voldoet aan de PLATO-normen of vrijstelling daartoe conform dit opleidingen overzicht.

Hoe kan ik me aanmelden en wat kost dat?

Je kunt een lidmaatschap aanvragen met het aanmeldformulier. Deze vind je op de pagina ‘Aanmelden’ . Op de pagina ‘Toelating’  staan de toelatingsprocedure, de kosten van de contributie en onze verzekering (optioneel).

Als ik niet toegelaten word, krijg ik dan mijn aanmeldkosten terug?

Nee, de aanmeldkosten zijn bedoeld om de kosten te dekken van het administratieve voortraject. Deze worden niet teruggestort.

Hoe en wanneer vinden de toelatingsgesprekken plaats?

Onze toelatingsgesprekken zijn vervangen door toelatingsvisitaties en vinden zo spoedig mogelijk na afronding van de digitale toelatingsprocedure plaats.

De Toelatingscommissie houdt sinds augustus 2018 geen toelatingsdagen meer. Deze zijn vervangen door een toelatingsvisitatie. Voor deze visitatie word je uitgenodigd als:

 • Wij jouw aanvraag compleet ontvangen hebben en de voorzitter van de toelatingscommissie jouw aanvraag positief heeft beoordeeld. Je bent dan lid met alle rechten en plichten voor de duur van 1 jaar.  
 • Je de betaling van de contributie hebt voldaan.

Worden mijn behandelingen of consulten altijd vergoed?

Nee, je behandelingen of consulten worden niet altijd vergoed. Als eerste dien jij als behandelaar aan de eisen van de zorgverzekeraar te voldoen. En dat is een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma (NVAO) conform de Opleidingen vermeld op overzicht Plato Vrijstellingsvoorwaarden.
Voor VGZ-groep dien je daarnaast ook aangesloten te zijn bij koepelorganisatie RBCZ.

Als 2e is het afhankelijk van de polis van de cliënt, deze dient aanvullend verzekerd te zijn voor aanvullende, alternatieve zorg.

Hoe word ik lid van RBCZ?

Als eerste dien je lid te zijn van een door RBCZ erkende beroepsvereniging, zoals VIV. Nadat je toegetreden bent bij de VIV kan je via ons secretariaat je lidmaatschap bij de RBCZ aanvragen.
De Registertherapeut BCZ® moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Heeft een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma (NVAO) conform de Opleidingen vermeld op overzicht Plato Vrijstellingsvoorwaarden.
 • Heeft bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar* die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.
 • De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz. en aan het TCZ-tuchtrecht.
 • Heeft een beroeps-aansprakelijkheids-verzekering, die voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten en geschillen in het kader van de Wkkgz.
 • Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien, die bij inschrijving bij de beroepsorganisatie niet ouder is dan drie maanden. De beroepsorganisatie ontvangt het originele exemplaar van de VOG. Een kopie exemplaar behoudt de therapeut zelf voor de eigen administratie.
 • Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de VIV.
 • De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid en de kwaliteit van leven van de cliënt te bevorderen en/of te genezen.
 • Is in het bezit van een AGB-code.

* Vooralsnog worden ook gestapelde opleidingen goedgekeurd, dus een 2-jarige opleiding met vakgerichte aanvullingen. De goedkeuring en toelating op basis hiervan wordt bepaald door RBCZ, niet door VIV.

Wat zijn AGB codes en hoe krijg ik deze?

Dit zijn codes, die van belang zijn voor je cliënt om bij een zorgverzekeraar voor vergoeding van je facturen in aanmerking te komen. Deze codes kan je pas aanvragen nádat je bij VIV bent toegelaten en dien je zelf aan te vragen. Bij toekenning krijg je zowel een zorgverleners-nummer als een praktijknummer.

VIV leden gebruiken de volgende Vektis code:
Zorgsoort: 90 (overige therapeuten en Complementair en Aanvullend)
Specialisme: 9021 (genezers, overigen)

De route voor aanmelding Vektis voor aanvragen AGB codes is:

 1. Eerst een VIV-lidmaatschap aanvragen.
 2. Vervolgens AGB-codes (zorgverleners-nummer en praktijkcode) aanvragen bij Vektis
 3. Indien gewenst daarna pas je RBCZ-registratie aanvragen.

Wat zijn prestatiecodes en hoe werk ik daar mee?

Een prestatiecode is gekoppeld aan een behandelwijze. Op de factuur is ‘behandeling’ alleen niet voldoende. Je vermeldt zowel de prestatiecode als een omschrijving van de behandeling op de factuur.

Bijvoorbeeld
Prestatiecode 24516 – behandeling “emotioneel lichaamswerk” of
Prestatiecode 24005 – behandeling “overige natuurgeneeskunde mét vermelding van de betreffende behandelwijze”

De lijst met prestatiecodes is landelijk. Voor iedere behandeling moet je de daarvoor bestemde prestatiecode vermelden. Daarnaast is het voor sommige verzekeraars verplicht, om de daarbij door jouw gebruikte behandelwijze te vermelden. Kijk voor meer informatie op onze pagina ‘Facturatie alternatieve geneeswijzen’

Hoe weet ik welke prestatiecode ik moet gebruiken?

Je kan niet elke prestatiecode gebruiken. Deze is gekoppeld aan jouw behandelwijze en de complementaire beroepsopleiding die je daarvoor gevolgd hebt. Sommige zorgverzekeraars sluiten bepaalde complementaire prestatiecodes uit.

Er is een landelijke lijst met prestatiecodes en kwalificaties welke terug te vinden zijn op de website van Vektis.  

Wat zijn kwalificatiecodes en hoe kom ik hier aan?

VIV leden ontvangen hierover in juli 2021 een mail!

Een kwalificatie is een erkenning die de VIV toekent op basis van jouw beroepskwalificatie. Elke toegekende erkenning, of intrekking van de erkenning door de VIV wordt geregistreerd in het register van Vektis, waar ook je AGB codes geregistreerd staan. Elke bij Vektis geregistreerde therapeut wordt op basis van die erkenningen vergoed door zorgverzekeraars. Erkenningen zijn gebonden aan je lidmaatschap, en komen te vervallen als je je lidmaatschap opzegt.

In het register vind je bij het VIV lid:

 • De erkende kwalificatiecode(s)
 • Gebruikte prestatie codes
 • Persoonlijke AGB codes

Hebben jullie een collectieve verzekering?

Er wordt voor alle leden onderhandeld over de kosten van een beroepsaansprakelijkheid verzekering. Als je deze niet ergens anders hebt afgesloten, kun je gebruik maken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de VIV ieder jaar voor haar leden regelt. Elk aangesloten lid ontvangt een individuele polis, toegespitst op ‘integrale vitaliteit’. Hier zit ook bedrijfsaansprakelijkheid en beperkt rechtsbijstand in. De premie is € 80 per jaar (2021). Bij tussentijds instappen, betaal je naar rato (per kwartaal).

Zijn jullie aangesloten bij een geschillencommissie?

Ja, als VIV-lid ben je aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen. Deze Geschillencommissie is vanwege kwaliteit en kosten opgericht door een samenwerkingsverband waarin de VIV deelneemt: de CAMCoop.

Hoeveel nascholing eist de VIV per jaar?

4 dagdelen, waarvan er maximaal 2 uit intervisie mogen bestaan.
De VIV verplicht haar leden tot minimaal 4 dagdelen aan bijscholing per jaar. Deze nascholingen hoef je niet per se te volgen bij de VIV. Wij accepteren alle bijscholingen/cursussen/workshops/opleidingen mits erkend, die te maken hebben met het bijhouden van je vakgebied. Zie hiervoor ons Nascholingsreglement.

Hoeveel intervisie eist de VIV per jaar?

We stellen geen eisen aan de hoeveelheid, wel dat je dit met regelmaat doet in sessies van minimaal 1,5 uur per keer en met minimaal 3 personen.

Naast na- en bijscholing gaat de VIV ervan uit dat jij je professionaliteit ook laat groeien en toetsen middels intervisie. Dit kan met collega’s uit jouw eigen beroepenveld zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook met VIV leden zijn bijvoorbeeld. Ons secretariaat heeft de landelijke groepen in beeld waar jij als lid bij aan kan sluiten, maar je kan ook een eigen groep samenstellen.

We verwachten dat je bewijzen kan overleggen van jouw intervisie. Bijvoorbeeld middels (korte) verslaglegging. Voorbeelden en formats vind je onder onze downloads voor leden.
Ook mag je intervisie deels indienen als nascholing. Zie hiervoor ons Nascholingsreglement.

Wat doet de VIV voor haar leden?

 • Bijscholingen. De VIV organiseert verschillende bijscholingen per jaar, waarvan 2 gratis zijn voor onze leden.
 • Beschikbaar stelling van juridisch getoetste documenten: Informed Consent, Algemene Voorwaarden, BHV-plan, AVG-voorbeeld formulieren.
 • Collectieve belangenbehartiging: wij zitten rond de tafel met verschillende zorgverzekeraars, overkoepelende organen en collega-organisaties.
 • In het kader van de Wkkgz: een interne klachtcontactfunctionaris en een externe volstrekt onafhankelijke klachtenfunctionaris
 • Een interne vertrouwenspersoon voor leden.
 • Onafhankelijk extern georganiseerd tuchtrecht.
 • Website-vermelding en interactieve website met downloads voor onze leden.
 • Regelmatig een nieuwsbulletin met actuele ontwikkelingen.
 • Facebook; met de bijscholings-agenda, nieuws en updates.

Waarom en hoe houdt VIV visitaties?

In het belang van elkaar leren kennen en scherp houden, visiteren wij vanuit intercollegiale toetsing aan onze lidmaatschapseisen en praktijkcode. Wij visiteren onze leden aan het begin van hun toelating middels een toelatingsvisitatie en vervolgens elke 5 jaren. De VIV doet dit enerzijds om de kwaliteit te borgen en de praktijkvoering te toetsen, maar anderzijds ook om collegiale contacten te bevorderen en leden de gelegenheid te bieden om persoonlijk vragen te stellen en met een collega te spreken.

De kosten van de toelatingsvisitatie zijn volledig voor rekening van het nieuwe lid en onderdeel van de toelatingsprocedure.

De kosten van de 5 jaarlijkse visitatie worden voor 50% betaald door de VIV en voor 50% aan het lid doorberekend.

Leden kunnen de visitatie checklist downloaden in het ledendeel bij downloads.

Wat is Wkkgz en hoe is dat van toepassing voor mij?

De overheid heeft hiervoor een nieuwe zelftest opgesteld en geeft een aantal specifieke uitzonderingen:

 • Jeugdhulp op basis van de Jeugdwet.
 • WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

Uitsluiting op basis van specifieke handelingen, zoals:

 • Coaching die wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
 • Mindfullness cursussen die worden aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
 • Losmaken van spieren door een (sport)masseur en het geven van ontspanningsmassages.

De opsomming van specifieke handelingen hierboven is onvolledig en geselecteerd op basis van de vragen die het meest bij ons zijn binnengekomen.
Zie hier de zelftest en de volledige uitzonderingenlijst van de overheid.

Meer informatie over de wkkgz vanuit de overheid

WKKGZ- alternatieve zorg
WKKGZ – Veelgestelde vragen door Zorgprofessionals

Wkkgz en Wtza, wat is dat en geldt dat ook voor mij?

De overheid heeft behoefte aan controle op de uitvoering van Wkkgz, de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg. Daarvoor is de Wtza, Wet toetreding zorgaanbieders geschreven. Deze wet treedt inwerking vanaf 01 januari 2022.

Wat houdt dit vooralsnog concreet in naast de eisen van deWkkgz*:

 • Je boekhouding dient professioneel ingericht te zijn
 • Jaarlijks financiële verantwoording afleggen
 • Op basis van een jaarplan je verbeter-acties voor je praktijk met datum vastleggen

Op basis van het bovenstaande heeft de overheid besloten om het financiële toezicht integraal weg te halen bij de Inspectie en neer te leggen bij de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).
* Vooralsnog, omdat de wet nog in vorming is. Definitief uitsluitsel geeft de wet hierover per 01-01-2022.

Vind ik jullie ook op sociale media?

Jazeker is VIV Nederland is ook actief op sociale media #VIVNederland

Facebook Pagina

Instagram

LinkedIn Bedrijfspagina

LinkedIn Groep voor alle holistisch werkende coaches en therapeuten

Ben jij VIV lid? Dan hebben we voor jou een besloten Facebookgroep voor leden