Welke wetgeving geldt voor mij als therapeut?

De juridische kant van therapeut zijn brengt je in contact met de wetgeving en specifieke regelgeving in de zorg en het CAM-veld. Het veld van complementaire zorg.

Aanleiding voor deze blog is de recente evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die op 19 februari 2021 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uit deze eerste evaluatie blijkt dat de wet bijdraagt aan het versterken van de positie van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van de zorg. Maar de evaluatiecommissie ziet wel punten ter verbetering.

Werken als therapeut valt onder allerlei wet- en regelgeving. Kwaliteit en veiligheid worden sinds 1 januari 2016 geregeld door de Wkkgz. Deze wet beoogt de veiligheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te versterken. De Wkkgz kwam in de plaats van de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).

Wkkgz en Wkcz, wat is nieuw?

Nieuw was dat de Wkkgz ook van toepassing werd op aanbieders van ´alternatieve geneeswijzen´ en cosmetische zorg. Verschillende incidenten waren de aanleiding geweest voor deze uitbreiding. In de politiek maakte men zich zorgen over de kwaliteit van en het ontbreken van toezicht op de alternatieve zorg. (De cosmetische zorg blijft in deze blog verder buiten beschouwing.) In de Tweede Kamer was er discussie over het feit dat er in de alternatieve zorg nog geen professionele standaard aanwezig was ¨als gevolg van het ontbreken van een wetenschappelijke basis¨. Als men alternatieve genezers zou willen aanpakken, waaraan moest dan getoetst worden? De minister meende dat de Wkkgz van toepassing moest worden om de inspectie (nu de IGJ) de mogelijkheid te geven in te grijpen. Voor de reguliere zorg werd de norm van ´goede zorg´ omschreven als zorg van goede kwaliteit en van goed niveau, met verwijzing onder meer naar de professionele standaard. Voor niet-reguliere zorg werd de norm anders geformuleerd: ´een alternatieve zorgaanbieder verleent slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt (…)´ (artikel 2 Wkkgz).

Evaluatie van 4 jaar Wkkgz

Het evaluatierapport stelt dat de beroepsverenigingen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het informeren van hun leden, maar ook dat veel niet-reguliere zorgverleners niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Uit interviews is gebleken dat de alternatieve sector sinds de Wkkgz beter is georganiseerd, althans iets minder is versnipperd. Met name voor de zorgverleners zelf voelde opname in de Wkkgz als een erkenning en een mogelijkheid om gelijkwaardig, complementair, binnen de zorg te werken. Sindsdien zouden therapeuten meer cliënten hebben gekregen. Ook zou het de vergoeding via de Zorgverzekeringswet (Zvw) ten goede zijn gekomen, aldus het rapport. Bij de VIV wordt overigens alleen lifestyle coaching vergoed. Los daarvan is het beleid van zorgverzekeraars voor de niet-reguliere zorg echter niet erg stimulerend en consequent.

De kwaliteit. Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) heeft een beroepscode waar de geregistreerden zich aan moeten houden. De beroepscode wordt gezien als kwaliteitsinstrument en een leidraad voor ethische kwesties en beroepsmatig handelen. Voor beroepsorganisaties, ook voor de VIV, zijn de eigen beroepscodes en RBCZ-protocollen, naast de erkenning door zorgverzekeraar VGZ, een belangrijke reden om zich aan te sluiten bij dit register. Een beroepsorganisatie wordt geaccepteerd bij het register als zij voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Beroepsorganisaties worden verplicht driejaarlijks gevisiteerd door het kwaliteitskeurmerk Kiwa, voor aangesloten therapeuten geldt een verplichte vijfjaarlijkse visitatie. Het RBCZ wordt zelf jaarlijks gevisiteerd en beoordeeld door Kiwa voor de ISO 9001-certificering. Op deze manier probeert de sector kwaliteit te garanderen voor cliënten. Het rapport noemt een register van erkende professionals als mogelijke vervolgstap.

Wie borgt de kwaliteit van de wetgeving?

Beroepsverenigingen als de VIV spelen dus een belangrijke rol bij het kwaliteitsbeleid. Sommigen organiseren intervisie en visitaties en/of herinneren aan het vervangen van de VOG. Een deel van de therapeuten is echter niet aangesloten bij een beroepsvereniging en/of het RBCZ – een punt van zorg, aldus het rapport. Een therapeut is echter zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit in zijn/haar praktijk en de Wkkgz is op zijn/haar werk wel van toepassing. De zorgaanbieder moet beschikken over een kwaliteitssysteem (registreren, meten, verbeteren) (artikel 7 Wkkgz). Het rapport constateert dat het voor kleinere, solistische, aanbieders moeilijk is om te voldoen aan alle eisen van Wkkgz. (Ook voor kleine huisartspraktijken en fysiotherapeuten is dat soms een hele klus.) De wet is eigenlijk geschreven voor (grotere) organisaties. De IGJ is zich van dit verschil bewust en houdt daar naar verluidt bij de handhaving rekening mee.

VIM

Melden van incidenten (VIM). Iedere zorgaanbieder moet beschikken over een systeem om incidenten veilig te kunnen melden (artikel 9 en 10 Wkkgz). Incidenten kunnen worden gemeld bij Het Portaal voor Patiëntveiligheid, een landelijk meldpunt voor zorggerelateerde incidenten in het algemeen (en medicatie-incidenten in het bijzonder). De meldingen die hier (anoniem) binnenkomen worden geaggregeerd geanalyseerd. Om de veiligheid in de zorg te verbeteren deelt Stichting Portaal de opgedane kennis met zorgverleners. 95% van de gemelde incidenten houdt verband met het voorschrijven of gebruiken van medicatie. Sinds de invoering van de Wkkgz hebben zich in de alternatieve sector ´geen opzienbarende incidenten´ voorgedaan, volgens het rapport. Het klinkt een beetje verbaasd. Maar het is natuurlijk goed nieuws. De sector heeft zich bewezen als betrouwbaar en professioneel, zou ik zeggen.

VIM

Klachten. Er kan zich een situatie voordoen waarin een cliënt niet tevreden is. Voor 2016 konden cliënten ook al klachten indienen. De bedoeling van de Wkkgz was dat het proces van klachtenbehandeling efficiënter, effectiever en informeler zou verlopen, en wel met behulp van een klachtenfunctionaris. Binnen 6 weken moet de zorgverlener een beslissing nemen over een klacht. Ook moet hij/zij toegang bieden tot een onafhankelijke geschillencommissie. Volgens de evaluatie is de laagdrempelige klachtenafhandeling inderdaad effectief geweest, maar blijkt het stellen van termijnen te hebben geleid tot ongewenste formalisering. Ook de mogelijkheid om te leren van klachten blijft volgens de evaluatie onbenut.

VIM regeling

De meeste cliënten van alternatieve zorg beoordelen die zorg positief. Redenen voor een slechte beoordeling hadden te maken met financiën en het uitblijven van resultaat van de behandeling, volgens het evaluatierapport. Bij de VIV zijn er twee situaties geweest waarin cliënten zich onheus bejegend hebben gevoeld, in de tijd waarin ¨MeToo¨ veel aandacht kreeg. Het is goed als therapeut je manier van werken goed uit te leggen en de cliënt hiervoor te laten tekenen (informed consent. Artikel 466 e.v. Burgerlijk Wetboek regelt de behandelovereenkomst). Artikel 10 Wkkgz bepaalt dat de therapeut de cliënt op zijn verzoek (aanvullende) informatie geeft over de aangeboden zorg (tarieven, kwaliteit, cliëntervaringen, bewezen werkzaamheid en wachttijd). De evaluatiecommissie mopperde wel dat op de websites van alternatieve zorgverleners in de meeste gevallen informatie over de klachtenregeling niet binnen één minuut te vinden was en dat veelal geen informatie werd gegeven over klachtenfunctionaris en/of geschilleninstantie. Daar is dus voor sommige VIV-leden misschien nog werk te doen. De evaluatiecommissie verbaast zich wel over het grote aantal geschillencommissies (maar liefst 41) in de niet-reguliere zorg. Een groot deel daarvan zit duimen te draaien. Beroepsverenigingen kunnen hier wellicht in snijden! Dat zou de overzichtelijkheid voor cliënten en de professionaliteit van de sector als geheel ten goede komen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tot slot hebben we in de wetgeving ook te maken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Therapeuten moeten een meldcode vaststellen voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel 8 Wkkgz). Zij zijn verplicht (signalen van) dit geweld te melden volgens een stappenplan. Bij de VIV heeft tot nog toe één therapeut hiermee te maken gehad, maar het is belangrijk om erbij stil te staan. De vraag kan opkomen of je de cliënt of het kind in gevaar brengt als je een melding doet. Het kan voor therapeuten een moeilijke situatie zijn. Dat geldt ook wanneer je merkt dat cliënten erg depressief en suïcidaal zijn, of met suïcide dreigen. In deze tijd speelt dit voor veel (met name ook jonge) mensen extra. Het is voor een therapeut een situatie waarin je je onzeker kunt voelen. Ook in de ggz of pleegzorg bijvoorbeeld komen deze situaties voor. Je kunt als therapeut begrip tonen voor de situatie waarin iemand verkeert, door te luisteren, zo goed je kunt en opmerkzaam te zijn op al je (intuïtieve) waarnemingen of gevoelens en deze terug te geven. Tegelijk heb je ook voor jezelf en de cliënt een veilig kader te scheppen. Spreek met de cliënt af dat deze zichzelf niks aandoet tijdens de duur van de behandeling of dat hij/zij zich bij je meldt als de nood oploopt. Zeg ook dat je met de reguliere behandelaar zou willen overleggen, als cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Het is een groot onderwerp voor een paar regels tekst. Het is misschien goed om dit onderwerp te agenderen voor een ledenvergadering, nascholing, of intervisie.

Vragen?

Graag hoort het bestuur of deze blog aanleiding geeft tot discussie of vragen. Wellicht dat die in een ALV geagendeerd kunnen worden. Los van het feit dat ieder lid zijn/haar eigen website moet nalopen op volledigheid, is het goed met elkaar van gedachten te wisselen over manieren waarop de VIV samen met de leden het beste kan bijdragen aan kwaliteit en veiligheid in de sector: door te schrappen in het aantal geschillencommissies, door mee te laten kijken bij gesprekken of behandelingen, elkaar te bevragen tijdens intervisie, of nog anders?

Josta van der Wiele,
Jurist en energetisch therapeut

Evaluatie Wkkgz februari 2020

Verhoog je vitaliteit met meer zingeving

Zingeving voor meer vitaliteit. Vraag jij je wel eens af hoe zingeving bij kan dragen aan jouw vitaliteit? Of wat je doet zinvol is? Je plezier geeft in je dagelijks leven? Je zin geeft?Zingeving heeft te maken met alles wat jij als mens als zinvol ervaart. En heb jij wel eens iets zinvols gedaan, zonder dat je daar energie van kreeg? Precies dat is wat wij bedoelen. Zinvol werken, leren en leven draagt bij aan een vitaler leven. Maar hoe kom je daar?

Meer met minder

Onder zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en verzorgenden horen we steeds vaker dat de druk toeneemt. Er moet harder en meer gewerkt worden met minder tijd om te rusten en te doen waar ze het werk in eerste instantie voor begonnen zijn: een helpende zijn in verbinding met mensen.

Onder onze leden horen we wat klachten zijn waarvoor mensen zich tot hen wenden en stress is een veel genoemde oorzaak, maar ook gebrek aan ruimte voor passie. En dat is een vraagstuk op het gebied van zingeving. Wanneer je niet meer met plezier je werk uit kan voeren óf niet meer weet waarvoor je het eigenlijk doet, kun je vage, onverklaarbare klachten krijgen. Klachten zoals:

 • Vermoeidheid
 • Stressgevoelig worden met een steeds korter wordend lontje
 • Onzekerheid
 • Steeds in je hoofd zitten
 • Onrust
 • Slechte nachtrust en/of vermoeid wakker worden
 • Etc.

Holistisch kijken naar klachten

VIV therapeuten zijn erin gespecialiseerd op holistische wijze naar mensen te kijken. Dit houdt in dat ze niet alleen naar je klachten kijken, maar naar jou in je geheel. Naar zowel je klachten als je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Met je in gesprek gaan over wat je bezig houdt en waarin je je beperkt voelt: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Zowel lichamelijk als geestelijk kom je tot je recht bij een holistisch werkende therapeut.

Het is het totaalplaatje dat leidt tot meer vitaliteit in jouw leven.
De ene VIV-therapeut werkt meer lichaamsgericht en de andere meer psyche gericht, maar beide varianten nemen zowel lichaam als geest mee in hun behandelingen. Dat is waar élke VIV-therapeut voor staat en jou in ziet, hoort, waarneemt.

Tijd voor verandering!

 • Heb jij wel eens last van extreme vermoeidheid?
 • Ben je vaker moe dan je zou willen?
 • Heb je het idee dat ‘iets’ je blokkeert? Of ‘iets’ aan je energie vreet?
 • Zit je vaak in je hoofd en wil je meer lichaamsbewustzijn, meer leren voelen?
 • Heb je het idee dat er ‘meer’ is en wil je dat onderzoeken?

Kijk dan eens bij ‘vind een therapeut’ om te zien wie bij jou in de buurt zit en wellicht een kennismaking aanbiedt om samen jouw groeimogelijkheden voor meer vitaliteit te ontdekken.

Stress en vermoeidheid zijn net zoals piekeren en onzekerheid veel voorkomende klachten waar VIV therapeuten je bij kunnen helpen om deze klachten te behandelen en te verminderen.

Geef je leven zin en leef vitaler!

Wat onze succesvolle coaches en therapeuten ontdekt hebben is dat mensen vaak met stres gerelateerde klachten binnenkomen en dat er na een tijdje ruimte kan ontstaan voor dieper liggende vraagstukken, die verbonden zijn aan zinvolle verlangens en acties, zingeving. Denk hierbij aan:

 • Waar word ik blij en gelukkig van?
 • Wie ben ik in essentie?
 • Welke richting wil ik op met mijn leven?
 • Waar wil ik mijn tijd aan besteden?
 • Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?
 • Wat zijn mijn passies en talenten?

Door je leven meer zin te geven, jouw zingeving te ontdekken, zal je een vitaler leven leiden. Je geestelijk en fysiek meer in balans voelen en een evenwichtiger leven leiden. Zingeving leidt tot meer vitaliteit, meer plezier en geluk in je leven en dat gunnen wij iedereen!

Sommige VIV leden worden vergoed door zorgverzekeraars, zie daarvoor deze blog.

Practice Based Werken

Jij bent overtuigd van jouw methodiek en werkwijze, wij als jouw beroepsvereniging ook, maar hoe spreek je een grotere groep mensen aan voor jouw praktijk? Dat doe je door de effectiviteit van jouw werkwijze, de resultaten, zichtbaar te maken. Dit doe je middels Practice Based te werken.

Evidence Based Practice is over het algemeen bekender dan Practice Based. Hierbij gaat het erom wetenschappelijk bewijs te integreren in je praktijk, waarbij rekening gehouden wordt met de expertise van de behandelaar, de hulpvraag van de cliënt en de beschikbare middelen (Kalf & Beer, 2011).

Het vormt de basis voor:

VIV therapeuten maken hun effectiviteit zichtbaar
 • Klinische beslissingen (op basis van bewijs)
 • Doeltreffendheid en doelmatigheid van zorg (zinnig – zuinig)
 • Herkomst en definitie

Het draait hierbij om 3 perspectieven waaruit je als zorgverlener afwegingen maakt en beslissingen neemt tijdens jouw handelen of je bovenstaande 3 punten toepast in je praktijk. Je laat het aansluiten bij de perspectieven van:

 1. De cliënt
 2. De therapeut
 3. Het wetenschappelijk bewijs

“Het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste externe bewijs bij het nemen van beslissingen over de zorg voor individuele patiënten, rekening houdend met de ervaring en het inzicht van de beroepsbeoefenaar en de wensen, voorkeuren en verwachtingen van patiënten” (EBP, 1996: David Sackett)

Wat is PBE?

PBE staat voor Practice Based Evidence. Dit houdt in dat je werk en behandelwijze gericht is op de ervaring van de zorgverlener in combinatie met de gegevens van individuele cliënten die aangeven dat de betreffende interventie werkt.

Omdat wetenschappelijk onderzoek bewijs levert voor een bepaalde manier van werken en zonder de praktijkervaring kan niet bepaald worden of de methode werkt, wordt het handelen van de zorgverlener aangescherpt op basis van de opgedane ervaring.

Omdat bij de meeste methodes die zijn ontwikkeld geldt dat er een wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt, past de zorgverlener deze toe op hun cliënten. Binnen de praktijk doen de zorgverleners veel ervaring op die weer gebaseerd is op de verschillende werkmethodes. Hieruit ontstaat de mogelijkheid dat PBE (Practice Based Evidence) ook EBP (Evidence Based Practice) wordt. Alleen is daarvoor data nodig. En hoe krijg je die?

Van Practice Based naar Evidence Based

Daarvoor heb je data voor nodig. En die data verkrijgen we door de werkervaring die de zorgverleners hebben opgedaan in het behandelen van veel  verschillende cliënten en de daarbij behorende dossieropbouw. Vanuit de jarenlange werkervaring van de zorgverlener met verschillende vraagstukken waarmee cliënten in de praktijk komen, weet deze welke interventies het beste bij welke cliënten passen. En dit is door die ervaring maatwerk geworden!

Iedere zorgverlener heeft een groot scala van interventies ter beschikking staan. Maar pas door de jarenlange ervaring kunnen de juiste interventies gebruikt en toegepast worden.

Wanneer EBP en PBE samenkomen wordt het complementair, een geheel wat elkaar aanvult en niet uitsluit.
Het wetenschappelijk onderzoek (EBP) is noodzakelijk voor het bewijs van een bepaalde manier van werken. De praktijkervaring van de zorgverleners en de daarin behandelde cliënten (PBE) geeft inzicht of een behandeling/methode werkt.

VIV en Practice Based Werken met Evicare

VIV streeft al jaren naar het verhogen van de toepasbaarheid, kwaliteit en erkenning van Best Practices en Practice Based Werken. Een erkenning voor iedere VIV en CAM-therapeut in het werkveld, alsook voor hun cliënten.

Vanuit eigen succesvolle ervaringen onder haar leden en hun cliënten heeft VIV in 2019 deelgenomen in een werkgroep wat geleid heeft tot een samenwerkingsverband met Evicare in 2020 en kunnen we met trots zeggen dat er nu een mogelijkheid is die data op een professionele, geautomatiseerde manier te verkrijgen binnen ons Complementaire Werkveld. Daarnaast krijgen VIV leden korting bij Evicare, ook altijd mooi meegenomen!

Geïnteresseerd? Lees hier verder voor meer informatie over Practice Based werken met VIV en Evicare.

Wist je dat het merendeel van de coaches en therapeuten die een succesvolle praktijk zeer bewust met hun data omgaan? En dat dit één van de redenen is voor hun succes? Lees hier onze blog over ‘Succesvolle coaches en therapeuten’ en word zelf ook succesvoller!

Tip: Lees ook onze blog over ‘De mindset van een complementaire therapeut’

Beeldbellen; uitdaging of belemmering

Onze intervisie groep Breda wil je graag uitdagen om na te denken over de inzet van beeldbellen en de betekenis c.q. meerwaarde die dit voor jou praktijkvoering kan hebben. Daarom enkele van de voor- nadelen en voorwaarden die zij hebben geïnventariseerd op een rijtje…..

Klik hier voor het overzicht met de voor- en nadelen.

Accreditatie aanvragen

In principe accrediteert de VIV geen bij- en nascholingen.
We hebben echter zoveel verzoeken van leden en instellingen gekregen dat we ons opnieuw gebogen hebben over de mogelijkheden en hebben besloten een uitzondering te maken op éénmalige evenementen zoals congressen, seminars, workshops en jaarlijks terugkerende evenementen en dergelijke.

Belangrijk element om voor accreditatie in aanmerking te komen is dat bij deze dagen een praktijk element, een ervaring aanwezig is. VIV accrediteert géén webinars of scholingen zonder workshop- en/of praktijkgericht ervaringselement.

De accreditatie dient door de organisatie van de scholing aangevraagd te worden en kan niet door bezoekende deelnemers aangevraagd worden.

Wil je als deelnemer dat jouw jaarlijkse scholingsdag geaccrediteerd wordt? Wijs je organisatie dan op deze mogelijkheid en laat ze bij ons een accreditatie aanvragen voor een éénmalige scholing. Meer informatie vinden ze op de pagina ‘Accreditatie aanvragen’

En de eerste accreditatie voor 2019 is binnen:

HSP congres te Reehorst 29 november 2019
Voor VIV leden geldt een korting tot 01 augustus. De kortingscode staat in de nieuwsbrief.

BTW vrij factureren voor therapeuten?

Mag jij BTW vrij declareren?

Dat zakelijke gedoe binnen je praktijk daar zit je als zorgprofessional zelden op te wachten. Je bent met je praktijk gestart, omdat je mensen wil helpen, voor ze wil zorgen, ze wil ondersteunen in de vitaliteit van hun leven!

Wil je ontzorgt worden in het uitzoeken van dit soort praktijken? Wordt dan lid van een beroepsvereniging. Bijvoorbeeld VIV die jou als praktijkhouder/therapeut “volledig in de watten legt”, om maar een uitspraak van een VIV-lid te citeren. Natuurlijk doen wij als vereniging ontzettend veel voor onze leden en vinden we het belangrijk dat er zo mogelijk tijd beschikbaar is voor je praktijk en cliënt-uren. Daarom doen we wat we doen en proberen we je zoveel mogelijk van informatie en stappenplannen te voorzien. De VIV ontzorgt je op vele manieren, ook in zaken voor je uitzoeken en de te ondernemen acties reiken we in een stappenplan aan. De stappenplannen en formats zijn alleen beschikbaar voor leden, maar onze kennis delen we graag met iedereen. Deze keer delen we onze informatie over BTW vrij factureren met je.

Recentelijk hebben we ons weer gebogen over het BTW vrij kunnen declareren. Het is en blijft een dingetje. Je hebt er in ieder geval een lange adem voor nodig. De gemiddelde tijd om telefonisch antwoord te krijgen op deze vraag (ja we hebben met meerdere mensen naar de diverse regio’s gebeld) bedraagt ruim 40 minuten. Hun slogan gaat voor nu wel op: de Belastingdient, leuker kunnen we het niet maken ……..

Daar sluiten we ons voor nu even bij aan. Want makkelijk is het niet. En als VIV gaan we een uitdaging niet uit de weg.

BTW vrij factureren voor therapeuten, leuker kunnen we het niet maken ….

Indien je als VIV lid opgenomen bent in het RBCZ register of aangesloten bent bij de RBCZ dan bestaat de mogelijkheid om je facturen BTW vrij te declareren. Zie ‘BTW vrijstelling voor geregistreerde RBCZ therapeuten’. In de bijlage van deze vrijstelling vind je ook de brief van de Belastingdienst waarin wordt bevestigd dat RBCZ leden BTW vrij mogen declareren.

In de Staatscourant d.d. 1 april 2016 staat vermeld dat er BTW vrij gedeclareerd mag worden indien de therapeut in het bezit is van een PSBK of MBK diploma. Maar toch blijft er discussie over het wel/niet btw-vrij mogen factureren.

Hoe kan dat?

Omdat de Belastingdienst in diverse inspecties (regio’s) is verdeeld kan het zo zijn dat voor jou regio andere regels gelden. Het klinkt gek, maar het blijkt waarheid, zo leren onze belcontacten met verschillende regio’s. Neem daarom contact op met de Belastingdienst in jouw regio om te checken of het BTW vrij declareren ook voor jou geldt. Of beter nog, laat je boekhouder dit doen. Die heeft vaak kortere en snellere lijntjes.

Neem geen genoegen met een telefonische toezegging, neem alleen genoegen met een schriftelijke verklaring. Dus: laat het op papier zetten zodat je het zwart op wit hebt! Dit is van groot belang (noodzakelijk) om je werkwijze aan te kunnen tonen bij een eventuele controle van de Belastingdienst. Heb je een boekhouder of een accountant, laat die dan voor jou contact opnemen met de Belastingdienst. Ook hier geldt: laat het zwart op wit zetten!

 • oktober 2021
 • september 2021
 • juli 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • juni 2019
 • januari 2019
 • november 2018
 • september 2018
 • april 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • april 2016
 • december 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • september 2014
 • juni 2014